Pèp Ayisyen  PotoPwens kou Pwovens:Nou konnenw gen anpil problem, ou fristre, ou fache kont koripsyon nan peyi a

Pèp Ayisyen 
PotoPwens kou Pwovens.
Nou konnen ou gen anpil problem, ou fristre, ou fache kont koripsyon nan peyi Haiti,
Pandan wap manifesté fè sa nan lapè, ou kapab mandé pou la jistis areté tout moun ke non yo sité, ki te mal depansé lajan Petro Caribe a, CIRH la ak $1.50 Diaspora a, se dwa ou pou ou manifesté paské Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun baw pouvwa pou ou fè sa pou ou ka defann dwa pa ou, men fè li nan respè lot moun, pa kraze, pa brizé, pa mete difé nan magazen moun, ni nan kay moun, si ou fè sa, se lot moun wap koz ki pap ka al travay nan peyi a. Pwotejé byen tout moun tankou se te byen paw.
Pa mete difé nan Magazen pyes moun.
Pa meté difé nan ponp gazoli-n.
Pa meté difé nan machin moun.
Pa krazé vit magazen.
Pa krazé vit kay.
Pa krazé vit machin.
Paské sa yo pa few anyen, se pa bagay sa yo ki fè peyi a pa ka maché.
Se koripsyon ak moun ki volè lajan léta.
Lew ap manifesté, ou ka dénonsé tout moun ke ou konnen ki kowonpi e koriptè gras ak lajan leta. Reflechi avanw aji.
Fè revandikasyon ou pase nan respè youn pou lot, men sonjé respekté byen lot moun tankou se te byen paw.
Youn di lot, youn palé lot nan lod ak disipli-n !
Omega Workd News.
Print Friendly, PDF & Email